วันอังคารที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2555

  05/06/55
      - เวลา 08.30 สอนนัักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 เรื่อง Activity ซึ่งดิฉันได้นำเข้าสู่บทเรียนโดยให้นักเรียนเล่นเกมส์จับคู่ภาพกับบัตรคำ นักเรียนส่วนใหญ่ชอบและอยากที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนจากนั้นดิฉันจึงได้ให้ฝึกให้นักเรียนอ่านออกเสียงคำ
     - เวลา 09.55 สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 2/1 เรื่อง Activity ซึ่งมีแนวการสอนที่คล้ายกันแต่จะแตกต่างกันที่นักเรียนห้อง 1 จะมีพัฒนาการดีการห้อง 2 ทำให้การเรียนการสอนเป็นที่น่าพอใจและไม่ค่อยมีอุปสรรค์มากนักส่วนใหญ่นักเรียนจะตั้งใจเรียน
    - เวลา 10.00 สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 5/2 เรื่อง Neibour ดิฉันได้นำเข้าสู่บทเรียนโดยการให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเล่นเกมส์ จับคู่ภาพกับวลี ที่เกี่ยวกับเพื่อนบ้านที่ดีและไม่ดี ผลที่เกิดขึ้นคือนักเรียนสนุกและมีทัศคติที่ดีต่อการเรียนการสอน และทำให้นักเรียนตั้งใจที่จะเรียนรู้จากนั้นให้นักเรียนอ่านออกเสียงวลีและลองจับคู่สนทนาเนื้อเรื่อง ซึ่งในคาบนี้ไม่ค่อยมีอุปสรรค์มากนักเนื้องจากนักเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ส่วนตัวของนักเรียนจะมีปัญหาเรื่องการออกเสียง นักเรียนไม่ค่อยสามารถอ่านเสียงวลีได้

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

         21/05/2555  วันนี้เป็นเวรประจำวัน ที่ต้องยื่นรับเด็กหน้าโรงเรียน จากนั้นนักศึกษาฝึกสอนทุกคนเข้าประชุมเปิดการสอนรายวิชาเสริม มลายู เพื่อเป็นการจัดโครงการให้กับนักเรียนจากนั้นก็ไปทำหน้าที่เป็นครูฝึกสอนที่ได้รับผิดชอบค่ะ

วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

18/05/2555  วันนี้ได้มีการให้นักเรียนทุกช้นเลือกชุมนุมที่ทางฝ่ายกิจกรรมนักเรียนได้จัดให้นักเรียนได้มีชุมนุม จากนั้นดิฉันก็ได้นำรวบรวมรายชื่อนักเรียนให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักเรียน
  17/05/2555  วันนี้ดิฉันมีส่วนร่วมการทำงานเกี่ยวกับเอกสารฝ่ายแนะแนวและได้พิมพ์เอกสารการเปิดชุมนุม และได้นำเอกสารการเปิดชุมนุมให้คณะครูได้เซนต์เอกสารในการเปิดชุมนุม
   16/05/2555  หัวหน้าหมวดกลุ่มสาระภาษาอังกฤษได้ประชุมการจัดตารางสอนและได้ประชุมการเปิดสาระเพิ่มภาษาอังกฤษ ซึ่งได้แบ่งให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการสอน
     15/05/2555  ดิฉันได้รับมอบหมายในการทำงานฝ่ายแนะแนว ซึ่งครูพิมนรัตเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายแนะแนวได้ชี้แนะการทำงานในห้องแนะแนว  จากนั้นดิฉันก็ได้เข้าพบครูพีเลี้ยง ซึ่งครูรุงรัตน์ มอบหมายให้ดิฉันเข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 6 ซึ่งการปฎิบัติงานเป็นไปด้วยดี
14/05/2555  เป็นวันแรกในการปฎิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1 ซึ่งทางโรงเรียนโมคลานประชาสรรค์  อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ตอนรับนักศึกษาฝึกสอนเป็นอย่างดี ผู้อำนวยการสถานศึกษาได้ประสานงานกับครูในสถานศึกษาให้นักศึกษาฝึกสอนได้พบปะกับครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้เป็นที่รู้จัก จากนั้นผู้อำนวยการก็ได้ประชุมนักศึกาาฝึกสอนร่วมกับคณะครูแต่ละฝ่ายเพื่อที่จะชี้แนะการจัดระบบการทำงานในสถานศึกษา และได้ประชุมการจัดนักศึกษาให้ได้ช่วยงานในโรงเรียนและได้แบ่งนักศึกษาให้มีส่วนร่วมในการทำงานตามฝ่ายที่ทางโรงเรียนจัดให้